Η Παναγροτική Α.Ε.Β.Ε.  με το έμπειρο και εξιδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια  την σύνταξη φακέλων για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα ( Σχέδια Βελτίωσης , Νέοι γεωργοί ,Βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία ,Απονιτροποιήση κτλ.) καθώς και την τεχνική στήριξη και υλοποίηση τους.

Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 11 παρέχεται με σκοπό οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

   Το Μέτρο 11 έχει ως στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:

  • στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων
  • στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
  • στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών
  • στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους